Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia artystyczne organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej na wydarzenia organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską.

2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską z siedzibą przy ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599-312-70-32, REGON 080455296 (zwaną dalej w Regulaminie „Filharmonią”).

3. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania.

§ 2

 1. Aby dokonać zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line należy:

 1. zaakceptować niniejszy regulamin

 2. podać niezbędne dane Kupującego (imię, nazwisko, adres e-mail)

 3. wybrać wydarzenie i ilość biletów

 4. wydrukować bilet/y

 1. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci, nauczyciele szkół artystycznych, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne oraz członkowie Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego z ważną legitymacją członkowską.

 3. Sprzedaż internetowa biletów kończy się godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, przy czym organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 5. Operatorem płatności internetowych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 6. Zapłaty za zamówione bilety należy dokonać w ciągu 20 minut. Płatność niepotwierdzona w tym czasie przez bank Kupującego, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin Operatora płatności dostępny https://www.przelewy24.pl/regulamin

 8. Po dokonaniu przelewu za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl na podany przez Kupującego adres mailowy zostanie wysłany bilet elektroniczny w formacie pdf.

 9. Aby otrzymać fakturę należy w trakcie zamówienia zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura może być wystawiona na osobę lub firmę.

 10. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie przez Kupującego.

 11. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

 12. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie; nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

 13. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.

 14. Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości w przypadku wątpliwości dotyczących właściciela biletu.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 18. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu na Wydarzenie.

 19. Zwrot lub zamiana biletów zakupionych za pośrednictwem internetu jest możliwy jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru.

 20. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero w czasie przerwy w koncercie.

 21. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cen, ulg, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.filharmoniagorzowska.pl.

 

§ 3

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania systemu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać Filharmonii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Filharmonii bilety@filharmoniagorzowska.pl .

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

- dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu;

- datę dokonania transakcji zakupu biletu;

- numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja;

- opis przedmiotu reklamacji.

3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności

 

§ 4

 

 1. Poprzez podanie swoich danych w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym i w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

 2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

 3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda.

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

 6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

 7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 8. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację, umowy lub świadczeń.

 12. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.; e-mail: iod@filharmoniagorzowska.pl